شما اینجا هستید: خانه آکادمی صرف آموزش بخش فعل تمریت ش 11 -مبتداء وخبر (ضمیر فصل بین این دو) را در آیات وروایات